LIVRARE GRATUITA la orice comanda de minim 99 lei

Regulamentul oficial al campaniei “Comanda si castiga”

Categorii

Regulamentul oficial al campaniei “Comanda si castiga”

Regulamentul oficial al campaniei “Comanda si castiga”

CASTIGATORII TOMBOLEI:

Premiul I: Florea Mirela Daniela
Premiul II: Costina Popa
Premiul III: Monica Pele

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Regulamentul campaniei va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuit pe site-ul «Shopfiterman.ro» pe toata durata de desfasurare.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul dea modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul Organizatorului «Shopfiterman.ro» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie, prin raspunsul la cerinta campaniei, prevazuta la art. 4.1 din Regulament, ce presupune: sa plaseze o comandă în perioada 20 ianuarie – 20 februarie 2022 pe shopul online al organizatorului, «Shopfiterman.ro».

Conditii de participare:

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

• sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei;

• sa respecte prevederile prezentului Regulament;

• sa plaseze o comanda pe shopul online al organizatorului, «Shopfiterman.ro» in perioada de desfasurare a campaniei.

La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei.

Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

c) “Extragere” – extragere automata printr-un program soft prin care vor fi desemnati castigatorii, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament;

d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random.org. In cadrul campaniei vor fi acordate in total 3 premii in ordinea extragerii celor 3 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament, astfel:

Premiul I: un robot de bucatarie in valoare de 320 lei cu TVA.

Premiul II: un espresso Tassimo în valoare de 159.66 lei cu TVA.

Premiul III: o tigaie Talent Pro 2 + capac Tefal de sticla in valoare totala de 120,92 lei cu TVA. Valoarea totala a premiilor este de 600,58 lei cu TVA.

e) “Random” – sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 24 februarie 2022 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi.

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura incepand cu data de 20 ianuarie 2022, ora 00:00 pana la data de 20 februarie 2022 (inclusiv), ora 23:59.

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism:

• sa plaseze o comandă în perioada 20 ianuarie – 20 februarie 2022 pe shopul online al organizatorului, «Shopfiterman.ro».

• nu vor fi inscrisi in campanie participantii care anuleaza sau returneaza comanda plasata in perioada campaniei.

Extragerea va avea loc la data de 24 februarie 2022 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 3 castigatori, precum si alte 3 rezerve. In termen de maxim 3 zile lucratoare calculate de la momentul extragerii, Organizatorul va contacta prin sms si telefonic participantii extrasi la numarul de telefon asociat comenzii. Organizatorul nu va fi in niciun caz raspunzator in situatia in care participantul extras nu raspunde la numarul de telefon/nu il contacteaza pe email pe Organizator (exemplu: nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii etc). In cazul in care in decurs de 5 zile lucratoare de la momentul extragerii Participantul extras nu contacteaza Organizatorul in vederea realizarii procedurii de validare, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea telefonica a rezervelor in ordinea extragerii lor.

Organizatorul va verifica indeplinirea de catre participant a tuturor conditiilor de participare impuse prin Regulamentul de Campanie. Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe site-ul Organizatorului Shopfiterman.ro și pe pagina de Facebook a Organizatorului, «Fiterman Pharma».

4.2. Dupa validarea castigatorului, predarea – primirea premiului va forma obiectul unei comunicari intre Organizator si Castigator. Acordarea premiului se va realiza prin serviciul de curierat rapid in termen de maxim 20 zile lucratoare de la validare, fara costuri de transport in sarcina castigatorului. Dovada de predare – primire a premiului catre castigator o reprezinta semnatura castigatorului de pe awb-ul de primire al firmei de curierat si tine loc de proces-verbal de predare – primire. Prin semnarea de catre castigator a awb-ului de primire, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

4.3. In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat (respectivul castigatorul nu doreste sa intre in posesia premiului castigat/ doreste schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului castigat), asa cum acesta este descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Premiul respectiv va putea fi atribuit in ordinea extragerii uneia dintre rezerve. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici o rezerva, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

4.4. Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite in prezentul Regulament.

4.5. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

4.6. Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

5.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile ce depasesc valoarea de 600 lei fiecare, in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal.

5.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

5.3. Organizatorul nu va avea nicio rapundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de catre castigator dupa intrarea in posesie a premiilor.

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe site-ul Organizatorului Shopfiterman.ro.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul Organizatorului Shopfiterman.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor si atribuirii premiilor. In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Numar de telefon;

(iii) Adresa de contact.

Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre: • Autoritatilor publice, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptive pentru actiunile in justitie). La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; • Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; • Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri: • Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; • Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor; • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care: • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant • Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail [email protected]

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

SECTIUNEA 8: LITIGII

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

9.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie.

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa [email protected] sau la adresa punctului nostru de lucru: Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Organizatorul Campaniei “Comanda si castiga” FITERMAN PHARMA S.R.L.