LIVRARE GRATUITA la orice comanda de minim 60 lei

Blog

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI “Keep Is So Sensual”

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI  “Keep Is So Sensual”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe contul de Instagram al Organizatorului «Laboratoarele Fiterman» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie, prin raspunsul la cerinta campaniei, prevazuta la art. 4.1 din Regulament, ce presupune: sa dea follow contului de Instagram «Laboratoarele Fiterman» si tag la 2 prieteni.

Conditii de participare : Pentru a se inscribe in la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

• sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei;

• sa respecte prevederile prezentului Regulament; La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

c) Sa dea follow contului de Instagram «Laboratoarele Fiterman» si tag la 2 prieteni;

d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random.org. In cadrul campaniei vor fi acordate in total 5 premii in ordinea extragerii celor 5 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va conta intr-un gel de dus Kiss Pink Grapefruit și o lotiune de corp Kiss Pink Grapefruit si va avea o valoare de 46 lei. Valoarea totala a premiilor acordate va fi de 230 lei.

e) “Random” – sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 30 iulie 2021 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi.

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania are loc in perioada 23-28 iulie 2021

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism: sa dea follow contului de Instagram al organizatorului, «Laboratoarele Fiterman», si tag la 2 prieteni.

Extragerea va avea loc la data de 30 iulie 2021 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 5 castigatori, precum si alte 5 rezerve. Anuntarea castigatorilor va fi facuta telefonic si pe contul de Instagram al organizatorului, «Laboratoarele Fiterman» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor.

Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la anuntul postat pe contul de Instagram al organziatorului, «Laboratoarele Fiterman», drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa. Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe contul de Instagram al organizatorului, «Laboratoarele Fiterman».

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator.

4.3 In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile legii 227/2015 privind codul fiscal.

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe contul de Instagram al organizatorului, «Laboratoarele Fiterman».

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe contul de Instagram al organizatorului, «Laboratoarele Fiterman», cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email. Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie. In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Localitate si Judet;

(iii) Adresa de e-mail;

(iv) Numar de telefon. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie. În cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email;

(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre: • Furnizori de servicii de curierat; • Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

• Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

• Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;

• Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

• In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

• Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant

• Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate (vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Mun Iasi, Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail [email protected]

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

SECTIUNEA 8: LITIGII

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

9.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie.

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa [email protected] sau la adresa punctului nostru de lucru: Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Citeste mai multe

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI “Keep Is So Soft”

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI  “Keep Is So Soft”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Organizatorul Campaniei (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe pagina de Facebook a Organizatorului «Cosmetice Laboratoarele Fiterman» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie, prin raspunsul la cerinta campaniei, prevazuta la art. 4.1 din Regulament, ce presupune: sa dea like paginii de Facebook «Cosmetice Laboratoarele Fiterman» si tag la 2 prieteni.

Conditii de participare : Pentru a se inscribe in la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei; • sa respecte prevederile prezentului Regulament; La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora.

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei.

Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

c) Sa dea like paginii de Facebook «Cosmetice Laboratoarele Fiterman» si tag la 2 prieteni;

d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random.org. In cadrul campaniei vor fi acordate in total 5 premii in ordinea extragerii celor 5 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va conta intr-un gel de dus Kiss Pink Grapefruit și o lotiune de corp Kiss Pink Grapefruit si va avea o valoare de 46 lei. Valoarea totala a premiilor acordate va fi de 230 lei.

e) “Random” – sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 30 iulie 2021 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi.

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania are loc in perioada 23-28 iulie 2021

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism: sa dea like paginii de Facebook «Cosmetice Laboratoarele Fiterman» si tag la 2 prieteni. Extragerea va avea loc la data de 30 iulie 2021 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 5 castigatori, precum si alte 5 rezerve. Anuntarea castigatorilor va fi facuta telefonic si pe pagina de facebook a Organizatorului «Feminitate pura» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor.

Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la anuntul postat pe pagina de Facebook «Cosmetice Laboratoarele Fiterman», drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa. Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe pagina de Facebook a Organizatorului, «Cosmetice Laboratoarele Fiterman».

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator.

4.3 In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile legii 227/2015 privind codul fiscal.

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe pagina de facebook a Organizatorului «Cosmetice Laboratoarele Fiterman».

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe pagina de facebook a Organizatorului «Cosmetice Laboratoarele Fiterman» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email. Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie.

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) Nume si prenume; (ii) Localitate si Judet; (iii) Adresa de e-mail; (iv) Numar de telefon. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

In cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii castigatorilor; (iii) atribuirii premiilor; (iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email; (v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre: • Furnizori de servicii de curierat; • Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

• Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

• Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;

• Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

• In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

• Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant

• Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate (vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Mun Iasi, Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail [email protected]

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

SECTIUNEA 8: LITIGII

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

9.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie.

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa [email protected] sau la adresa punctului nostru de lucru: Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Citeste mai multe

Cum iti mentii tenul curat si hidratat in sezonul cald

Cum iti mentii tenul curat si hidratat in sezonul cald

Da, situatia s-a mai relaxat! Masca nu mai este obligatorie peste tot, dar inca nu-ti este confortabil sa renunti de tot la ea. Dar iti este foarte cald si tenul iti este suferind in urma excesului de umiditate. Iti transpira fata la fiecare respiratie, nici macar nu credeai ca acest lucru este posibil.

Stii si tu ca prea mult soare dauneaza, accelerand imbatranirea prematura a pielii, iar transpiratia si praful pot cauza eruptii neplacute, de aceea, in timpul verii acorzi o atentie deosebita ingrijirii tenului.

Cremele si lotiunile grase pe care le foloseai iarna nu iti mai sunt de folos; le poti folosi in schimb pe zonele foarte uscate ale pielii, cum sunt picioarele. In timpul verii, tenul tau are nevoie de produse de ingrijre si hidratare care sa ii permita sa respire, asa ca foloseste lotiuni usoare si seruri de fata si evita produsele care pot sa astupe porii.

Crezi ca tenul tau nu se poate usca vara? Ei bine, gresesti. Doar simplul fapt ca intri si iesi din zone cu aer conditionat in aceasta perioada iti poate usca tenul. Respecta cele trei principii de baza ale ingrijirii tenului: curatarea, tonifierea si hidratarea in fiecare seara inainte de culcare.

Pentru ca din cauza transpiratiei porii se pot deschide, este importanta utilizarea unui tonifiant care sa ii inchida, evident dupa ce ai curatat tenul in prealabil. In lunile toride de vara este vital pentru ten sa il mentii curat, fara praf, impuritati si transpiratie, care pot sa faciliteze aparitia cosurilor.

Pentru momentele in care simti ca fata „iti ia foc”, incearca Hexisept+ Face Mist, creat special pentru tenul iritat, putand fi folosit si peste machiaj. Cateva pufuri sunt suficiente pentru ca pielea sa se simta improspatata si racorita.

Hexisept+ Face Mist calmeaza iritatiile si mancarimea, regleaza secretia de sebum, reduce imperfectiunile, hidrateaza, catifeleaza si confera senzatie de prospetime.

Ingredientele active, precum uleiurile esentiale de portocale si de rozmarin, niacinamida, clorhexidina, dexpantenolul si extractul de aloe vera, fac din Hexisept+ Face Mist aliatul perfect in aceasta perioada.

Uleiul esential de portocale prezinta activitate antimicrobiana cu spectru larg, impiedicand dezvoltarea bacteriilor de la nivelul pielii.

Uleiul esential de rozmarin are actiune antibacteriana si antiherpetica.

Niacinamida (vitamina B3) reduce iritatiile de la nivelul tenului cu efect benefic asupra imperfectiunilor tenului si induce epitelizarea la locul afectat. Niacinamida creste sinteza ceramidelor de la nivelul pielii, reducand senzatia de mancarime ce ar putea fi un semn de disconfort in momentul purtarii mastii pe o perioada prelungita. Reduce eficient secretia de sebum ce poate favoriza aparitia acneei.

Clorhexidina este un antiseptic bine cunoscut si tolerat, cu actiune bactericida impotriva microorganismelor implicate cel mai frecvent in infectii cutanate.

Dexpantenolul (provitamina B5) are se absoarbe foarte usor si astfel efectul produsului este mult mai rapid. Dexpantenolul favorizeaza refacerea epiteliului. Local, creste nivelul de hidratare a pielii, mentinandu-i fermitatea si elasticitatea.

Extractul de Aloe nu contine aloina (compus iritant), conferind astfel siguranta ridicata produsului. Extractul de Aloe prezinta actiune ultraregeneranta.

Citeste mai multe

Protectie naturala impotriva insectelor

Protectie naturala impotriva insectelor

Recunoasta ca de cand a venit vara, nici un weekend nu ti l-ai petrecut in casa. Fiecare final de saptamana a venit cu cate o escapada: ba un traseu montan, ba o „iarbă verde”, ba plimbari prin padure, ba seri la terasa... Iti plac foarte mult activitatile in aer liber, dar te scot din sarite „micile” inconveniente cum ar fi prezenta tantarilor oriunde te-ai duce.

Si pari sa fii si singurul „fericit” de prezenta lor. Esti magnetul grupului. Toti, dar absolut toti tantarii te gasesc doar pe tine. Felicitari! Faci parte din cei 20% dintre oameni, potrivit expertilor, care sunt extrem de cautati de tantari, ceea ce inseamna ca sunt predispusi la muscaturi.

Intepaturile de tantar sunt mai mult dureroase decat periculoase. Desi de obicei sunt inofensive, intepaturile de tantari pot aduce cu ele boli serioase, precum malaria, virusul West Nile si virusul Zika. De aceea, este recomandat sa te protejezi.

Conform studiilor, grupa de sange este un factor important in atragerea tantarilor. Iar persoanele cu grupa de sange O sunt cele mai cautate si atacate de aceste insecte. Mai exact, daca ai aceasta grupa de sange ai cu 83% mai multe sanse sa fii intepat, decat persoanele cu grupele de sange A, B sau AB. La polul opus, persoanele cu grupa de sange A sunt cele mai putin vanate de tantari.

Stiati ca alcoolul este singura bautura care ademeneste tantarii? Oamenii de stiinta nu-si pot explica motivul, dar au reusit sa dovedeasca faptul ca alcoolul creste riscul de a fi intepat de tantari. Asa ca sfatul specialistilor este sa eviti pe cat posibil sa consumi alcool in aer liber…

Si din pacate, nu exista nici un aliment care inlatura tantarii… Povestile conform carora usturoiul sau bananele tin departe tantarii sunt simple povesti.

Apropo, tantarii iubesc transpiratia. Sunt atrasi de produsele chimice gasite in transpiratie, asa ca fii pregatit sa fii atacat daca planuiesti sa joci tenis sau fotbal in aer liber. Poti insa sa reduci riscul de intepaturi daca in timpul activitatilor sportive bei multa apa. In acest fel, se reduce cantitatea de substante chimice din sudoare.

Noi iti recomandam Rival Protect spray repellent, un produs biocid ce ofera protectie instanta impotriva insectelor cu efect pana la 4 ore importiva tantarilor (inclusiv tantari purtatori de virus West Nile).

Rival Protect spray repellent contine geraniol, fiind astfel 100% natural. Geraniolul este un component de origine naturala fiind prezent in uleiurile esentiale ale unor specii vegetale precum Cymbopogon citratus, Rosa sp. (trandafir) si Geranium sp. (muscata). Geraniolul are un miros caracteristic floral asemanator trandafirului. Geraniol este utilizat pe scara larga pentru componenta sa florala in parfumuri, cosmetice si aromaterapie. Antenele sunt principalele locuri unde sunt situati receptori care detecteaza stimuli aerieni (chimici si fizici). Pe baza acestor stimuli, tantarii sunt ghidati spre hrana. Geraniolul blocheaza functiile de ghidare a tantarilor si ulterior acestia nu pot localiza gazda. Desi este un component natural si izolat din plante, geraniolul este de 3 ori mai potent decat alte substante chimice cu activitate repelenta.

Rival Protect spray repellent este delicat cu pielea, nu se absoarbe dupa administrare, fiind un produs testat dermatologic. Nu contine DEET si nici coloranti sau conservanti, ceea ce-l face potrivit si pentru copii.

Rival Protect spray repellent tine tantarii si insectele departe de tine si te invaluie intr-un parfum placut si proaspat de flori de lamaie.

Citeste mai multe

Pregateste-ti kit-ul de vacanta fara griji

Pregateste-ti kit-ul de vacanta fara griji

In sfarsit te pregatesti de vacanta! Ai confirmat cazarea, masina a fost pusa la punct pentru a nu avea surprize pe drum, acum treci la partea de bagaje... Dar daca in privinta ta, lucrurile sunt cat de cat clare: stii exact ce si cat sa-ti iei in bagaj astfel incat sa nu-ti lipseasca nimic... cand vine vorba despre ai tai, incep bataile de cap. Juniorul sufera de rau de miscare si, ca un facut, doar in vacanta se confrunta cu diverse probleme digestive. A, si mai e si magnet pentru tot felul de insecte. Nici cu sotul nu-ti este rusine: ii place sa se intinda la vorba cu prietenii pana noaptea tarziu, iar dimineata se trezeste suferind. Plus ca adora sa testeze fel de fel de mancaruri... alte probleme digestive!

Nu-ti fa griji! Te ajutam noi cu „kit-ul de vacanta fara griji”. Astfel vei avea tot timpul la indemana solutiile salvatoare: Emetix, Rival Protect, Stoptrans si Digex... Si poti spune stop grijilor in vacanta!

Emetix®, comprimate are la baza o combinatie unica dintre vitamina B6 si extractul de ghimbir standardizat in gingerol, fiind indicat in stari de greata si voma. Are actiune rapida si nu da somnolenta. Ghimbirul, un cunoscut condiment, este folosit si ca tonic digestiv. Prin continutul sau de gingerol, extractul de ghimbir grabeste propulsia continutului gastric spre intestine, indepartand astfel una din cauzele ce contribuie la aparitia disconfortului abdominal dupa mesele copioase. Extractul de ghimbir este de 10 ori mai concentrat fata de pulberea de ghimbir. Actioneaza asupra terminatiilor nervoase de la nivelul mucoasei gastrice si intestinale, realizand astfel cresterea motilitatii musculaturii de la acest nivel si implicit golirea rapida a continutului gastric ca urmare a dinamizarii digestive. Vitamina B6 este binecunoscuta pentru actiunea sa benefica asupra sistemului nervos.

Pentru cei mici recomandam Akadika® Emetix®, supliment alimentar cu ghimbir si vitamina C, sub forma de acadele, indicat in stari de greata si voma, precum: raul de miscare din timpul calatoriilor starile de greata din timpul perioadei de sarcina, starile de greata si dispersiile abdominale aparute dupa mesele copioase Akadika Emetix are un gust delicios de coacaze negre si poate fi administrat copiilor, incepand cu varsta de 3 ani.

Pentru dimineti usoare, dupa nopti epice, iti recomandam sa ai la indemana Emetix® Hangover, un complex de ingrediente active naturale si vitamine care ajuta organismul sa-si mobilizeze resursele fizice si mentale in scopul functionarii la parametrii optimi. Contribuie la reducerea oboselii, la functionarea normala a sistemului nervos si reduce senzatiile de disconfort asociate cu greata sau varsaturile.

Contracareaza episoadele nefericite de diaree cu Stoptrans® med. Este eficient de la prima administrare, nu determina constipatie si nu produce dependenta. Stoptrans® med adsoarbe si capteaza toxinele, virusurile, bacteriile favorizand eliminarea agentilor patogeni care provoaca diaree, impiedicand pierderea de apa si electroliti. Este recomandat in tratamentul simptomatic al diareei acute si cronice la copii (inclusiv nou-nascuti) si adulti.

Esti in vacanta, nu? Sigur vor exista si excese alimentare! Acum vei spune ca-i exclus, ca singur veti fi moderati in toate… Asteapta doar sa ajungi in vacanta! Oricum, nu va strica sa ai la indemana Digex® Forte Super Digestiv, un complex de 9 enzime digestive, bila bovina si ghimbir - ingrediente naturale combinate intr-o formula inovatoare ce combate eficient indigestia dupa mese copioase, fiind un aliat de nadejde in timpul vacantelor. Asigura o digestie completa a nei largi varietati de alimente, precum si a mancarurilor ce asociaza alimentele proteice cu sursele de carbohidrati si lipide. Digex® Forte Super Digestiv reduce senzatia de preaplin si cea de greata, contribuie la eliminarea gazelor intestinale si reduce balonarea.

A, nu uita protectia impotriva insectelor pentru serile la terasa, plimbarile prin padure sau pe malul apei: Rival® Protect spray repellent, un produs biocid ce ofera protectie instanta impotriva insectelor cu efect pana la 4 ore importiva tantarilor (inclusiv tantari purtatori de virus West Nile). Rival® Protect spray repellent contine geraniol, fiind astfel 100% natural. Geraniolul este un component de origine naturala fiind prezent in uleiurile esentiale ale unor specii vegetale precum Cymbopogon citratus, Rosa sp. (trandafir) si Geranium sp. (muscata). Rival® Protect spray repellent este delicat cu pielea, nu se absoarbe dupa administrare, fiind un produs testat dermatologic. Nu contine DEET si nici coloranti sau conservanti, ceea ce-l face potrivit si pentru copii.

Citeste mai multe

Ostart iti asigura doza optima de vitamina D3

Ostart iti asigura doza optima de vitamina D3

Sigur ti-au cazut sub ochi materiale despre un sistem imunitar puternic. Ba trebuie sa ai grija la alimentatie, ba trebuie dormi suficient, ba trebuie diminuat stresul, ba trebuie sport, ba trebuie avuta grija la curele de slabire. Ei bine, toate acestea stau la baza unui sistem imunitar puternic!

Reguli simple pentru un sistem imunitar puternic

Iata setul de reguli de bun-simt care sa te ajute sa nu se prinda de tine toate virozele care circula prin vecini:

Mananca sanatos. Obisnuieste-te ca cel putin o data pe zi sa iei o masa calda, de la care niciodata sa nu lipseasca supa sau ciorba. Apoi consuma alimente cu un continut ridicat de vitamine (A, B, C, D si E), minerale (Zn, Mg, Ca, Se), fibre, Omega 3 si probiotice. Acestea din urma actioneaza favorabil asupra functiilor digestive, respiratorii, dar si asupra sistemului imunitar.

Evita tot ce e nesanatos. Stai departe de produsele de tip fast-food. Sunt pline de grasimi si n-au nimic care sa-ti faca bine. Uita de zahar. El afecteaza sistemul imunitar pentru ca interfereaza cu absorbtia de calciu si vitamina C. Las-o mai usor cu alcoolul si cu bauturile carbogazoase. Imunitatea scade cu cat consumi mai mult.

Fa sport. Cu doar 30 de minute de miscare in fiecare zi, iti imbunatatesti sistemul cardiovascular, scapi putin de stres si iti cresti imunitatea. Nu e bine sa stai tot timpul in casa, la caldura. O plimbare in aer curat te indeparteaza de bacteriile si virusii din interior. Odihneste-te. Culca-te cu nu mai putin de 7-8 ore inainte sa te trezesti. Iar inainte sa adormi, gandeste-te la ceva frumos.

Hidrateaza-te pentru un sistem imunitar sanatos. Apa iti este cel mai bun prieten. Apoi invata-te sa savurezi minimum o cana de ceai pe zi.

Spala-ti corect mainile. Raceala si gripa se imprastie foarte usor prin atingeri. Tine-ti mainile departe de nas, ochi si gura si spala-te pe maini cat mai des si mai corect – timp de minim 20 de secunde. Apoi ai grija sa le usuci cat mai bine. Mainile umede sunt mult mai bune gazde pentru bacterii si germeni. La nevoie poti folosi cu incredere si gel antibacterian sau servetele umede dezinfectante.

Relaxeaza-te. Petrece cateva momente de liniste in fiecare zi. Cel putin o data pe saptamana NU te uita la stiri. Fa ce-ti place tie mai mult. Razi! Plimba-te!

Mai ales in sezonul rece, intareste-ti sistemul imunitar si ajutorul vitaminei D3. Vitamina D3 (colecalciferolul) este supranumita si „vitamina soarelui” pentru ca organismul uman o sintetizeaza in piele la expunerea la soare. In ciuda faptului ca organismul nostru produce vitamina D3 sub influenta soarelui, resursele obtinute in acest fel se epuizeaza rapid. In sezonul rece cand lumina soarelui este redusa, se recomanda completarea hranei cu alimente bogate in vitamina D (somon, hering, sardina, ulei de ton, morun, calcan, galbenus de ou, drojdie de bere etc.) sau cu suplimente nutritive.

Vitamina D3 are un rol esential pentru organism. Un nivel optim de vitamina D3 sustine buna functionare a sistemului imunitar in perioadele cu risc crescut de imbolnaviri, dar si in perioadele cu activitate prooxidanta intensa (activitate fizica sau intelectuala intensa).

Studiile arata, de altfel, ca vitamina D intensifica functiile sistemului imunitar de pana la 5 ori (Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA., Jr. Association Between serum 25 – hydroxivitamin D level and upper respiratory tract infection in The Third National Health and Nutrition Examination Surbey. Arch Intern Med. 2009; 169 384-90).

Vitamina D3 contribuie la absorbtia si utilizarea optima a calciului si fosforului ceea ce conduce la mentinerea concentratiei normale de calciu in sange si la mentinerea sanatatii sistemului osos si dintilor.

Vitamina D3 sustine functionarea normala a sistemului muscular si contribuie in diviziunea celulara.

Ostart D3 2000 UI comprimate si Ostart D3 4000 UI comprimate = doza optima de D3

Ostart D3 2000 UI comprimate si Ostart D3 4000 UI comprimate sunt produse inovative, concepute pentru a oferi, intr-un singur comprimat, doza optima de vitamina D3, vitamina esentiala pentru mentinerea sanatatii organismului.

Ostart D3 2000 UI comprimate si Ostart D3 4000 UI comprimate:

 Favorizeaza absorbtia intestinala a calciului si fosforului.

 Are rol esential in formarea si consolidarea oaselor si a dintilor.

 Mentine functionalitatea normala a celulelor osoase.

 Intareste sistemul imunitar.

 Se inghit usor

Doze si mod de administrare

Ostart D3 2000UI comprimate - Copii intre 4 -10 ani: 1 comprimat pe zi - Adulti: 1-2 comprimate pe zi 

Ostart D3 4000UI spray Adulti: 1 comprimat pe zi

Citeste mai multe

Fiterman Pharma este noul partener strategic al Federatiei Romane de Scrima

Fiterman Pharma este noul partener strategic al Federatiei Romane de Scrima

Federatia Romana de Scrima si Fiterman Pharma au semnat un contract de parteneriat pentru sustinerea si promovarea sportivilor romani precum si pentru derularea unor campanii de informare si educare in comunitate.

Scrima este unul dintre sporturile de mare traditie in Romania, iar Federatia Romana de Scrima a devenit, in cei 89 de ani de existenta, una dintre federatiile olimpice de top din tara noastra.

Cu o vechime de peste 25 de ani si respectand principiile ferme stabilite inca de la infiintare, Fiterman Pharma este in prezent cel mai dinamic producator roman de suplimente alimentare, dispozitive medicale, medicamente si dermatocosmetice. Fiterman Pharma respecta cele mai inalte standarde de calitate pentru fabricarea fiecarui produs, obtinand de-a lungul anilor certificare GMP, ISO 9001:2008 TUV AUSTRIA si ISO 13485:2012 TUV AUSTRIA HELLAS.

Impartasind valori comune precum succesul, dezvoltarea si echipa, Federatia Romana de Scrima si Fiterman Pharma au dezvoltat impreuna un parteneriat prin care si-au propus sa promoveze scrimerii romani de top impreuna cu performantele deosebite pe care acestia le-au obtinut atat la nivel national cat si international. De asemenea, un alt obiectiv este promovarea unui stil de viata sanatos in comunitate, printr-o campanie care va implica atat sportivi, dar si medici si farmacisti dedicati meseriei lor si care se preocupa in mod constant pentru sanatatea si bunastarea celor din jur.

Deoarece viitorul este o preocupare constanta, atat pentru Federatia Romana de Scrima, prin cresterea continua a noii generatii de sportivi, cat si pentru Fiterman Pharma, care investeste permanent in tehnologie si cercetare, o alta componenta a parteneriatului se refera la promovarea beneficiilor sportului in randul gravidelor, al mamelor si al copiilor.

Impartasirea experientelor din competitii, dar si a lectiilor pe care scrimerii romani le-au invatat de-a lungul carierei, este un alt obiectiv al parteneriatului semnat astazi. Vor fi disponibile materiale video si interviuri in care sportivii vor dezvalui din secretele care i-au ajutat sa atinga succesul, dar si sa revina in forta, pe plansa, dupa o infrangere. Aceste actiuni au scopul de a motiva persoanele din comunitate in adoptarea unor comportamente noi, invatarea atitudinii de invingator si depasirea anumitor situatii din viata.

”Suntem increzatori ca, avand alaturi de noi parteneri de incredere precum Fiterman Pharma, rezultatele obtinute de scrimerii romani la urmatoarele competitii internationale, vor fi in concordanta cu obiectivele propuse. Calificarea la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, ce se vor desfasura anul acesta, dar si promovarea unor modele pe care tinerele generatii de sportivi sa le urmeze, sunt doar cateva dintre subiectele care au fost abordate in parteneriatul pe care l-am semnat astazi.” - Marius Florea, Presedinte Federatia Romana de Scrima.

“Pasiunea, daruirea si perseverenta transforma visele in realitate. Visul Fiterman Pharma a capatat viata in 1995, iar in cei peste 25 de ani de la infiintare s-a transformat intr-o poveste de succes scrisa de o intreaga echipa de specialisti dedicati si profesionisti. Mereu inspirati de oameni si respectand cele trei principii care ne-au definit dintotdeauna activitatea – calitate, echipa, dezvoltare –, punem pret pe inovatie si cercetare pentru a oferi cele mai bune solutii terapeutice si sustinem actiunile si proiectele care pun in centru performanta. Suntem bucurosi sa fim partenerii Federatiei Romane de Scrima si sa promovam impreuna un mod sanatos de viata, bazat pe incredere in sine, performanta obtinuta prin efort continuu si putere de a-ti depasi limitele.”Patricia Fiterman, Director Executiv Fiterman Pharma

Citeste mai multe

Vitamina D, esentiala pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor

Vitamina D, esentiala pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor

Vitamina D are un rol important in dezvoltarea si mentinerea sanatatii oaselor. Deoarece ajuta la absorbtia calciului, este necesara pentru oase si dinti sanatosi.

Vitamina D este foarte importanta in special in cazul bebelusilor, care au o crestere spectaculoasa in primii doi ani de viata, dar si in cazul copiilor ajunsi la vârsta pubertatii, când ritmul de crestere accelereaza din nou.

Vitamina D este de fapt o grupa de vitamine, dar cele doua forme relevante sunt vitamina D2 (ergocalciferol) si vitamina D3 (colecalciferol). Vitamina D2 se gaseste in anumite alimente, dar in cantitati mici, in timp ce vitamina D3 se produce la nivelul pielii prin expunerea la razele solare.

Citeste mai multe

Ce trebuie sa faci cand copilul are febra

Ce trebuie sa faci cand copilul are febra

Ai crezut despre tine ca esti un parinte relaxat, care nu se panicheaza din „nimic”, pana la primul episod de febra a celui mic. Te-a luat cu ameteli si ai cotrobait dupa termometrele din casa.

Febra este unul dintre motivele din cauza carora parintii se ingrijoreaza foarte tare si intra repede in panica, fara sa stie ca, de fapt, febra este un semnal pozitiv si arata ca organismul lupta cu agentii patogeni, prin activarea sistemului imunitar (stimuleaza globulele albe, care ataca si distrug virusurile sau bacteriile).

Citeste mai multe

Protejeaza ficatul celor mici

Protejeaza ficatul celor mici

Parintii trecuti deja prin cateva episoade de viroze cu cei mici nu mai au nici un soc cand merg la farmacie cu reteta de la medicul pediatru si vad „muntele de medicamente”.

Stim bine ca atat banalele raceli, cat si afectiunile de o gravitate mai mare ca larigintele, bronsiolitele, pneumoniile necesita un numar mare de medicamente care pe moment sunt foarte utile, insa pe termen lung se pare ca pot interveni diverse probleme.

De exemplu, o viroza in care copilul ia paracetamol sau ibuprofen pentru scaderea febrei, urmata apoi de un episod de infectie respiratorie care presupune administrarea de antibiotic ii poate afecta ficatul.

Citeste mai multe