LIVRARE GRATUITA la orice comanda de minim 99 lei

Blog

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI “Comandă și câștigă cadouri pentru copii”

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI  “Comandă și câștigă cadouri pentru copii”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul dea modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul Organizatorului «Shopfiterman.ro» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie, prin raspunsul la cerinta campaniei, prevazuta la art. 4.1 din Regulament, ce presupune: sa comande minmum un produs pentru copii în perioada 28 aprilie – 25 mai 2022 pe shopul online al organizatorului, «Shopfiterman.ro».

Conditii de participare : Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

• sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei;

• sa respecte prevederile prezentului Regulament; La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

c) “Extragere” – extragere automata printr-un program soft prin care vor fi desemnati castigatorii, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament;

d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random.org. In cadrul campaniei vor fi acordate in total 10 premii in ordinea extragerii celor 10 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament, astfel:

Premiul I: un aparat foto Fujifilm Instax mini 11 în valoare de 315 lei

Premiul II: un aparat foto Fujifilm Instax mini 9, Limited edition, în valoare de 290 lei

Premiul III - X: cate o Albinuta din plus Propolis C si o cana Propolis C. Fiecare premiu are o valoare de 72,5 lei.

Valoarea totala a premiilor este de 1185 lei.

e) “Random” – sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 26 mai 2022 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi.

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania are loc in perioada 28 aprilie – 25 mai 2022

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism:

- sa comande minimum un produs pentru copii în perioada 28 aprilie – 25 mai 2022 pe shopul online al organizatorului, «Shopfiterman.ro».

Extragerea va avea loc la data de 26 mai februarie 2022 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 10 castigatori, precum si alte 10 rezerve.

Anuntarea castigatorilor va fi facuta pe site-ul Organizatorului Shopfiterman.ro și pe pagina de facebook a Organizatorului «Fiterman Pharma» in termen de maxim 2 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la anuntul postat pe site-ul Shopfiterman.ro si pagina de Facebook «Fiterman Pharma», drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa. Organizatorul va verifica indeplinirea de catre participant a tuturor conditiilor de participare impuse prin Regulamentul de Campanie. Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe pagina de Facebook a Organizatorului, «Fiterman Pharma».

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari prin facebook messenger intre Organizator si Castigator.

4.3. In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

4.4. Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite in prezentul Regulament.

4.5. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

4.6. Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

5.1. Avand in vedere ca premiul consta intr-o invitatie face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind codul fiscal.

5.2. Organizatorul nu va avea nicio rapundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de catre castigator dupa intrarea in posesie a premiilor.

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe site-ul Organizatorului Shopfiterman.ro.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul Organizatorului Shopfiterman.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter. Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie.

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Numar de telefon;

(iv) Adresa de contact. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie. În cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter;

(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre: • Autoritatilor publice, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptive pentru actiunile in justitie). La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

• Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; • Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;

• Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

• In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

• Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant

• Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate (vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail [email protected]

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

SECTIUNEA 8: LITIGII

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

9.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie.

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa [email protected] sau la adresa punctului nostru de lucru: Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Citeste mai multe

Cum ne afecteaza trecerea la ora de vara

Cum ne afecteaza trecerea la ora de vara

Inceputul oficial al verii este marcat prin schimbarea orei, mai exact trecerea la ora de vara. Anul acesta, in noaptea de 26 spre 27 martie, ora 03:00 devine 04:00, astfel ziua de 27 este una dintre cele mai scurte zile din an, avand 23 de ore.

Cum ne afecteaza?

Schimbarea orei ne poate afecta organismul, efectele asupra psihicului nostru fiind cele pe care le simtim cel mai intens. Cele mai frecvente sunt:

➢ Tulburari de somn

Majoritatea oamenilor ajung sa-si piarda 40 pana la 50 de minute de somn in primele zile de la modificarea orei si aceasta mica schimbare le poate afecta sanatatea.

➢ Productivitate redusa

Se preconizeaza ca in prima zi de luni dupa modificarea si trecerea la ora de vara, oamenii sunt mai putin productivi la locul de munca.

➢ Tulburari emotionale

In aceasta perioada creste rata frecventei durerilor de cap, a atacurilor de panica, anxietatea si depresia. Persoanele devin mult mai sensibile si expuse starilor negative.

Ce poti face?

Pentru ca pentru orice lucru exista macar o rezolvare, noi te sfatuim sa:

  • Te hidratezi suficient pe zi, cel putin 2l de apa;
  • Iti faci un program pentru fiecare zi, in functie de activitatile pe care le ai;
  • Dormi suficient, 7 sau 8 ore pe noapte, pentru a avea parte de energie. Iti recomandam produsele din gama BienDormir ce reduc oboseala si imbunatatesc calitatea somnului;
  • Faci sport cel putin de 4 ori pe saptamana sau macar o plimbare mai lunga pentru a pune corpul in miscare;
  • Apelezi la suplimentele alimentare pe baza de multivitamine ce te ajuta sa te revigorezi si sa iti energizezi organismul slabit. Fie ca este vorba despre Ostart Complex sau BienPlus Energy Stick, acestea iti vor da multa energie;
  • Nu consumi alimente inainte de culcare, cu doua sau chiar trei ore, pentru a nu tulbura sistemul digestiv si pentru a avea parte de un somn bun;
  • Nu stai pe un dispozitiv cu 20-30 de minute inainte de culcare pentru ca somnul sa nu fie agitat. Poti opta pentru o carte ce te va ajuta sa adormi mai usor;
  • Incerci sa eviti consumul de cafea in primele zile de la schimbarea orei;
  • Mergi la masaj, yoga, meditatie pentru a te calma si mai ales pentru a cunoaste modalitati bune de a face fata acestei schimbari.
Citeste mai multe

Reincarca-ti bateriile pentru a fi in forma primavara

Reincarca-ti bateriile pentru a fi in forma primavara

Te simti molesit, lipsit de energie, obosit constant si fara chef sa faci tot ce ti-ai planificat? Sunt sanse mari ca de vina sa fie astenia de primavara, caracterizata printr-o stare generala de slabiciune a organismului, lipsa de energie si momente de tristete. Corpul nu s-a refacut dupa ultimele luni de iarna, iar tu incerci sa revii in modul acela de activitate de odinioara.

Ce ai putea sa faci pentru a fii in forma si a-ti recapata pofta de viata?

1. Invata sa respiri corect, relaxandu-te

Acest exercitiu te ajuta sa iti relaxezi musculatura, cat si mintea. Stai pe spate, cu ochii inchisi, tine o mana pe piept, cealalta pe abdomen si lasa aerul inspirat sa ajunga pana in stomac, pentru ca apoi sa il expiri. Reusesti sa faci acest lucru corect cand mana de pe piept ramane nemiscata, iar mana de pe abdomen se ridica.

2. Tine o cura de detoxifiere

Pentru a elimina toate toxinele, organismul tau are nevoie de o hidratare cat mai buna: bea 2 litri de lichide (apa, suc proaspat de legume si fructe), dar evita consumul de cafea, alcool si bauturile acidulate care provoaca deshidratarea. Pentru a putea sa ajuti organismul sa elimine toxinele acumulate in timpul iernii, opteaza pentru alimente sanatoase si usor de digerat: - fructe (portocale, grapefruit, mere, ananas sau mango); - legume verzi si salate (spanacul, loboda, leurda, salata verde, ceapa si usturoiul verde); - cereale integrate (quinoa, orez, ovaz); - patrunjelul, cimbrul si busuiocul nu trebuie sa lipseasca. In plus, nu uita de odihna. Acorda atentie somnului si incearca sa dormi opt ore pe noapte.

3. Tonifica-ti musculatura

De cateva ori pe saptamana, tonifica-ti musculatura prin cateva exercitii simple, cum ar fi: abdomene, genuflexiuni si fandari. Profita de vremea frumoasa si iesi cat mai mult din casa. Aproximativ 30 de minute de activitate fizica intensa ajuta musculatura, dar si procesul de detoxifiere, pentru ca toxinele depozitate in organism sunt eliminate, excesul de calorii este ars, iar tesuturile se oxigeneaza.

4. Revitalizeaza-ti pielea

Fa-ti pe saptamana un gomaj, pentru a inlatura celulele moarte de pe suprafata pielii, astfel o ajuti sa respire si sa ii redai un aspect mai matasos. Dupa ce ai terminat operatiunea de exfoliere, aplica pe tot corpul o crema sau un ulei cu efect intens hidratant si lasa-l sa patrunda in piele, inainte de a te imbraca. Pentru a reda tonusul pielii si a o hidrata, renunta la dusurile fierbinti, in favoarea celor cu apa calduta spre rece.

5. Fa o curatenie generala

Arunca lucrurile ce nu-ti mai sunt de folos, fie ca este vorba despre o haina sau despre mici obiecte de decor sau de mobilier. O sa ai senzatia ca ai o locuinta mai aerisita si innoita. Dar este benefic sa deschizi larg ferestrele in fiecare zi, mai ales in cele cu soare si bucura-te de senzatia de bine pe care ti-o da aerul curat si calduros al primaverii.

6. Conecteaza-te cu natura

Poti opta pentru o plimbare lunga sau chiar o drumetie.. Oriunde ai merge, e important sa te conectezi cu mediul inconjurator si sa tragi o gura de aer proaspat pentru a te relaxa si a scapa de ritmul alert al orasului.

7. Socializeaza mult mai mult

Vremea se va incalzi, iar temperaturile vor deveni potrivite pentru o iesire in aer liber alaturi de cineva. Iti recomandam sa mergi la picnic in parc sau chiar padure. Cumpara alimentele preferate, ia-ti persoana draga si profita de cateva ore de relaxare.

8. Fa-ti un consult medical

Mai bine previi decat sa tratezi, asa ca iti recomandam sa nu uiti de consultul medical anual. Pentru a prinde mai multa energie, iti recomandam:

- Ostart Complex, ce reduce oboseala si extenuarea datorita combinatiei echilibrate de minerale, oligoelemente si vitamina D3;

- BienPlus Energy Stick ce ajuta la functionarea optima a sistemului nervos, creste capacitatea de concentrare si sustine performanta mentala si reduce oboseala; Bucura-te de o primavara superba!

Citeste mai multe

Cum previi infectia urinara

Cum previi infectia urinara

Este adevarat ca nu stam foarte bine la capitolul educatie sanitara. Nu ne-am facut un obicei din a preveni prin controale medicale regulate si printr-o grija mult mai mare pentru corpul nostru si atentie la semnalele pe care acesta ni le transmite. Mai ales atunci cand esti tanar ai acel sentiment ca nimic nu ti se poate intampla, ca organismul se reface extrem de repede, fara sa aiba parte de urmari care te pot afecta pe termen lung, iar grija pentru propriul corp nu este una dintre prioritatile tale.

Tocmai de aceea ne-am propus sa vorbim despre una dintre afectiunile des intalnite la tineri si mai ales la fete: infectiile urinare. 30% din femei dezvolta infectii ale tractului urinar pana la 24 de ani, iar dintre acestea, 25% vor dezvolta un nou episod de infectie a tractului urinar in urmatoarele 6 luni. 30% dintre femeile care au avut doua infectii urinare vor avea o alta recidiva, iar 80% dintre femeile care au suferit mai mult de doua infectii urinare vor dezvolta recidive.

Infectiile urinare

Sunt printre cele mai raspandite infectii bacteriene si pot afecta sistemul urinar, de la uretra la vezica urinara si rinichi. Acestea sunt mult mai frecvente la femei decat la barbati, acestea putandu-se confrunta cu infectii urinare repetate in decursul unui an. Este important asadar sa stiti ce puteti face pentru a preveni infectiile urinare, sa recunoasteti simptomele si sa stiti cum sa actionati.

Care sunt cauzele aparitiei infectiei urinare?

Printre cele mai des intalnite cauze se numara:

● un sistem imunitar slabit;

● igiena necorespunzatoare a zonei intime - spalarea periodica cu produse ce afecteaza pH-ul. Este important sa alegeti produse special create pentru igiena intima.

● metodele contraceptive;

● spalaturile vaginale repetate si dese, care pot pot distruge flora vaginala si creste astfel riscul de infectii urinare;

● Purtarea de lenjerie intima din materiale sintetice – sunt recomandate lenjeria intima de bumbac, hainele lejere din materiale racoroase. Este indicat sa spalati costumul de baie dupa fiecare iesire la mare/piscina deoarece nisipul, apa sarata sau clorul reprezinta factori pentru aparitia complicatiilor;

● Anumite afectiuni precum calculii renali (pietrele la rinichi), diabet zaharat, malformatiile ale tractului urinar;

● Imunitatea scazuta in urma unor episoade de raceala sau a administrarii de antibiotice;

● Sondele urinare;

● Amanarea mersului la toaleta.

Care sunt cele mai frecvente simptome?

Printre cele mai des intalnite simptome ale infectiilor urinare se numara:

• Nevoia continua de a urina si eliminarea unei cantitati mici de urina;

• Urina tulbure, urat mirositoare;

• Durere sau o senzatie de arsura la urinare;

• Senzatie de greutate sau sensibilitate in partea de jos a abdomenului. Ce puteti face?

• Beti apa suficienta, aproximativ 2 litri pe zi.

• Urinati frecvent, atunci cand simtiti nevoia, nu amanati momentul.

• Goliti vezica dupa fiecare act sexual, pentru ca e posibil ca unele bacterii sa fi fost impinse in uretra.

• Spalati zona intima cu sapunuri sau geluri delicate, create special pentru aceasta parte a corpului.

• Dupa ce mergeti la toaleta, stergeti-va dinspre vagin spre anus, pentru ca bacteriile din zona anala sa nu ajunga in vagin sau uretra.

• Evitati sa folositi deodorante in zona genitala sau alte produse care ar putea irita uretra.

Recomandari

Daca aveti simptome precum cele de mai sus si nu stiti sigur daca aveti o infectie, va recomandam Uractiv Test. Este usor de utilizat, in 30 de secunde, in orice moment al zilei si este destinat tuturor varstelor. In plus, va recomandam Uractiv Forte, un supliment alimentar care este recomandat de la primele simptome si amelioreaza senzatia de disconfort.

Citeste mai multe

Cum pregatim imunitatea copiilor pentru primavara

Cum pregatim imunitatea copiilor pentru primavara

Cand vine primavara, sistemul imunitar al copiilor este pus la incercare de trecerea de la sezonul rece la sezonul cald si oscilatiile de temperatura aferente, de revenirea din vacanta la scoala/gradinita si reintrarea in colectivitate, fapt ce ii expune la viroze si infectii respiratorii.

Cum intarim imunitatea:

O alimentatie corecta si diversificata, care sa includa legume de sezon precum ridichi, ceapa verde, usturoi, spanac, urzici, loboda, bogate in vitamine, minerale, enzime, fibre care ajuta la intarirea organismului obosit si lipsit de vlaga dupa un sezon rece.

Mierea care poate fi adaugata in bauturi, in anumite preparate, si care, datorita enzimelor si sarurilor minerale (potasiu, fier, calciu, fosfor), are un efect benefic asupra organismului.

Sportul in aer liber creste rezistenta organismului si ofera o stare de bine.

Somnul odihnitor si linistit ajuta organismul sa se refaca si, implicit, sa tina piept virusurilor si bacteriilor.

Mediul in care traiesc copiii nu trebuie sa fie unul stresant, ci plin de iubire, afectiune si intelegere. ● Igiena joaca si ea un rol important. Spalarea corecta a mainilor tine virusurile si bacteriile la distanta.

Suplimentele alimentare pe baza de extracte naturale standardizate de echinacea, fructe de soc si maces, propolis, vitamina C si zinc au un efect imunostimulator potentat, cresc rezistenta organismului la infectii si ajuta organismul sa se refaca dupa perioada de boala. Noi va recomandam Propolis C Imunocomplex sirop, un boost de imunitate ce contine un complex de 6 ingrediente naturale care contribuie la functionarea normala a sistemului imunitar.

Si nu uitati: sa nu va fie frica de aceste viroze sezoniere, deoarece conform lui Thomas M. Ball, profesor asociat de pediatrie clinica la Universitatea din Arizona, acest lucru este benefic pentru ca imunitatea dobândita in primii ani de copilarie ii protejeaza pe copii mai târziu.

Citeste mai multe

Efectele masajului asupra corpului si psihicului

Efectele masajului asupra corpului si psihicului

Rasfat! Aici ne trimite gandul cand vorbim despre masaj! Este cea mai la indemana cale de a ne scapa de stres si de a ne ajuta sa avem o stare de bine. Este o solutie naturala si rapida pentru momentele in care avem nevoie sa ne recapatam echilibrul interior, dar si doza de energie necesara pentru a face fata provocarilor de zi cu zi. Masajul ajuta la eliberarea de endorfine si serotonina, avand astfel un puternic impact la nivel psihologic.

O serie de studii au fost facute pentru confirmarea efectelor pe care masajul il are asupra trupului si mintii:

Imbunatateste aspectul pielii. Masajul de relaxare imbunatateste circulatia sangelui, elasticitatea pielii si oxigenarea tesuturilor, astfel ca vei vedea rezultate inca de la primele sedinte si te vei bucura de o piele cu un aspect mai ferm. De aceea, acest tip de masaj este recomandat si pentru intretinerea corporala.

Contribuie la reducerea anxietatii. Masajul de relaxare este o metoda eficace atat pentru afectiunile fizice, cat si psihice. Daca te confrunti cu perioade de stres sau suferi de depresie, ai putea folosi masajul ca terapie complementara, alaturi de alte modalitati de tratament.

Ajuta la combaterea insomniei. Masajul relaxant s-a dovedit benefic pentru calmarea nou-nascutilor, iar el are aceleasi efecte si asupra adultilor si anume reducerea starii de oboseala fizica sau mentala. Daca suferi de insomnie sau alte tulburari de somn, poti apela cu incredere la aceasta terapie.

Stimuleaza memoria, concentrarea si atentia. Daca simti ca nu te mai poti concentra la fel ca inainte sau uiti detalii importante din cauza stresului, o sesiune de masaj imbunatateste functia cerebrala si te va ajuta sa dai un randament mai bun.

Masajul de relaxare se efectueaza cu ajutorul unui ulei care sa permita mainilor sa alunece delicat pe piele.

Doctor Fiterman a dezvoltat gama de uleiuri de corp, in colaborare cu experti in domeniul masajului imbinand aromaterapia cu o baza de ulei caracterizata prin textura sa fina ce asigura o glisare optima in timpul procedurii de masaj la o cantitate redusa de produs.

Fiecare ulei de corp Doctor Fiterman a fost creat dintr-un fir de amintire de călătorie, pictată în culorile soarelui după-amiezii și înmiresmată de aroma locală. Imbogățite cu vitamina E și betacaroten, cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și purifiante, baza uleiurilor este reprezentată de fracții purificate din ulei de cocos, ce le conferă efect emolient, hidratant intens și un grad de absorbție ridicat.

Alege-ti aroma preferata

Doctor Fiterman Barbados flame este un ulei de corp delicat cu o aroma intensa, autentica de grapefruit din insula Barbados. Uleiul favorizeaza stimularea circulatiei periferice, eliminand astfel de senzatia de maini si picioare reci. De nota intensa, efervescenta si autentica de grapefruit, considerat „fructul interzis” si cea de-a saptea minune a insulelor Barbados, nu te vei mai satura. Contrastul dintre dulceata suculenta si aciditatea amara a grapefruitului va fi noua ta adictie.

Doctor Fiterman Sunset in Sicily este un ulei de corp delicat cu o aroma citrica ce evoca livezile pline de portocale rosii din insorita Sicilie si care te va ajuta sa te relaxezi si sa evadezi din cotidian. Imagineaza-ti ca fiecare zi o inchei la umbra portocalelilor rosii din insorita Sicilie.

Doctor Fiterman Stories of Calabria este un ulei de corp delicat cu o aroma fresh de verbina si bergamota, supranumita aurul verde al Calabriei, cu efect antistres ce te va detensiona oferindu-ti o seara de calm si relaxare. Cum ar fi sa te trezesti intr-o dimineata senina de primavara intr-un orasel pitoresc italian din „varful cizmei” in care timpul se scurge lenes si extrem de relaxant?

Doctor Fiterman Lost in Sorrento este un ulei de corp ce imbina note florale si citrice de verbina si portocale accentuate la final de inconfundabila aroma de Sorrento lemon. Uleiul are efect afrodisiac si relaxant, lasand pielea catifelata si luminoasa. Lasa-te transpusa in cel mai frumos peisaj din lume: pe o terasa inflorita, admirand albastrul metalic al marii, galbenul lamailor si verdele intens al frunzisurilor, intr-o explozie de culori amplificata de lumina orbitoare a soarelui.

Descopera noua gamă de uleiuri de corp Doctor Fiterman AICI.

Citeste mai multe